Seguiment/Feedback dels estudiants en assignatures no presencials

Si hem cuidat el replantejament de la forma en la que fem les nostres assignatures, per aquest tercer trimestre no presencial, un dels factors que són imprescindibles tenir en compte, també, és el seguiment que fem dels estudiants, el feedbaack que els hi donem El sistema d’avaluació contínua que seguim, té com a objectiu principal que els estudiants tinguin diferents evidències del seu progrés al llarg de l’assignatura.

Com a professors/es, hem de dissenyar :

Com plantegem l’activitat (enunciat, format d’entrega, com l’avaluarem, dates…) I específicar-ho al detall a l’Aula Virtual Quin suport donem durant l’activitat (quins mecanismes tenen els estudiants per demanar dubtes. El feedback que donem en aquest periode ha de ser molt rapid per tal els ajudi a avançar) Com avaluem l’activitat. Més enllà de donar una nota, és en aquesta fase on entra en joc el feedback, com a element clau de la formació no presencial

El retorn que com a professors fem d’una activitat ha de permetre a l’estudiant :

  • Valorar el seu progrés
  • Motivar-lo/a a seguir endavant i a fer-ho bé

Per aconseguir que li permeti valorar el seu progrés i sigui motivador, el feedback que donem ha de poder assenyalar tant el que si ha fet be, com el que no ha fet bé. Ha de poder informar a l’estudiant del què cal millorar i de com ho pot fer per millorar (proposant, per exemple, preguntes d’autointerrogació), És feina de l’estudiant decidir com gestionar i prioritza els comentaris que ha rebut.

Si ens possem a comptar les hores que dediquem a la correcció de les activitats que ens entreguen els nostres estudiants, hi ha idees que us poden anar bé considerar:

  • El feedback és efectiu si l’estudiant l’ha d’utilitzar i integrar en activitats posteriors de l’assignatura. Si queda com anotacions d’una activitat en particular, l’estudiant no acostuma a dedicar-hi molta atenció.
  • Sempre que sigui possible, es demana donar primer el feedback i després la nota. Si la nota és el primer que veueu, l’impacte que té el feedback és molt inferior.
  • Organitzar sessions per feedback, o part de sessions de feedback, de forma periòdica, a les sessions síncrones. Cal avisar que es dedicarà part o la totalitat de la sessió a donar feedback de la o les activitats fetes.
  • És molt laboriós donar feedback personalitzat als estudiants, amb un nombre d’estudiants considerable a les nostres aules, pel que podem és agrupar: agrupar el què la majoria han fet bé i el que la majoria no i treballar un feedbak amb tot el grup classe a partir d’aquí, o agrupar per nivells dels estudiants i donar un feedback més acotat a cada un amb material de suport o recomanacions especifiques per aconseguir superar el nivell en el que estan (si aquesta és l’opció, cal trobin referències i materials a l’Aula Virtual per seguir les vostres indicacions).

Altres estratègies per donar feedback són:

  • Coavaluació entre estudiants, entre iguals, amb una guía que els hi faciliteu, de quins són els ítems que cal considerar. Els ajuda a ser crítics/es i a haver de corregir elements dels companys/es que han treballat ja en primera persona.
  • Utilitzar rubriques per concretar els ítems que avaluem i en quin grau de precisió els avaluem. L’Aula Virtual ens permet automatitzar el procés d’avaluació amb rubriques, des de les opcions de qualificació de les Tasques que afegim.

Com  a resum, en el procés d’aprenentatge no presencial, un dels elements fonamentals és que l’estudiant tingui el seguiment necessari, que tingui present la figura del professor/a i que la feina que aquest/a li retorni tingui el valor de millora que estem buscant i que per tant, li informi de com passar del nivell en el que està, cap a un nivell superior.

En el context de la pandemia, hi ha molta literatura sobre mecanismes per a l’aprenentatge no presencial. Aquesta entrada té com a punt de partida els webinars que la UOC ha posat en obert amb el nom de Docència no presencial d’emergència

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Captcha *