Lideratge i aprenentatge

En el dia a dia hem d’estar preparats per haver d’anar prenent decisions i liderar tot tipus de situacions i/o problemes. No parlem tan sols en l’àmbit empresarial sinó també en l’àmbit personal.

El lideratge es pot aplicar a molts àmbits, i s’ha de tenir els coneixements i les habilitats per poder fer-ho de la manera més eficient i fructífera. Però no tant liderar significa ensenyar i intentar guiar a les persones segons el teu punt de vista i com creus que es fan les coses, sinó també s’ha de saber escoltar i estar predisposat per poder aprendre de qualsevol persona i en qualsevol moment. Ja que la vida és un aprenentatge constant, en la qual s’ha d’aprofitar tots els moments i totes les situacions viscudes per poder treure’n un profit i poder-ho aplicar al teu dia a dia i als teus coneixements.

Avui dia, i en l’entorn que vivim, estem envoltats de magnífiques persones, les quals tant les podem trobar en l’àmbit professional com en l’àmbit personal.

I no em refereixo ha tenir 2 carreres i 2 màsters, sinó moltes vegades els consells i les opinions de les persones amb més vida transcorreguda són els més efectius. Ja que són coneixements i experiències que no s’adquireixen en la universitat sinó en el dia a dia. Per tant s’ha d’escoltar a tothom i saber quedar-nos amb el que ens interessa i podem adquirir-ho nosaltres. Per tant podem dir que liderar està compost per ensenyar però també per aprendre.

Una tendència que cada vegada més s’està assolint és el lideratge en relació a la docència innovadora, ja que les maneres d’impartir les classes cada vegada són més diferents. Els docents han d’agafar per una part el rol de líder, ja que és el que ha de guiar la classe i dinamitzar els continguts impartits, per tal que els alumnes puguin adquirir-los d’una manera eficient i que no se’ls oblidin al cap de poc. En ser el docent el líder, i que els alumnes el recoguin com a tal, ja que imprescindible que les altres persones recoguin al líder com a tal. Es pugui crear una atmosfera d’ensenyament i de confiança entre les dues parts, per tal d’aprofitar al màxim les sessions i treure el màxim profit.

lideratge

En relació al tema tractat amb anterioritat de liderar, amb els dos components imprescindibles (ensenyar i aprendre), es pot arribar a emprendre en qualsevol àmbit i en diferents temes. Amb els mecanismes d’escolta activa de les persones i fins i tot de la societat en general, es pot saber quines són les vertaderes necessitats de les persones, i així poder crear un servei o un producte per tal de solucionar les necessitats que té la societat. Per tant, sabent aquesta informació es pot començar a emprendre un projecte que pot arribar a ser ofert al mercat exterior.

En el moment que tens una idea en ment, i dur-la cap endavant, la persona que sigui la creadora haurà d’agafar el timó del vaixell, per tal de guiar i liderar el projecte per poder arribar a desenvolupar-ho i poder treure-li profit.

Per concloure, puc dir que les habilitats pel lideratge són fonamentals realitzar qualsevol tasca o projecte, no tan sols en l’àmbit empresarial sinó també en l’àmbit personal. Ja que per poder enfrontar qualsevol situació s’ha de tenir els mecanismes i habilitats per poder-les solucionar de la manera més eficient. Ja que el lideratge està compost per dues paraules (ensenyar i aprendre), dos conceptes que units es pot treure molt de profit.

L’entrada d’avui l’escriu…

Luis Borragán López
Alumne de Tecnocampus

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Captcha *